Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

@Linda’s Massage Praktijk hanteert een aantal huisregels om uw behandeling zo ontspannen mogelijk te laten verlopen. Als u bij mij een afspraak maakt ga ik er vanuit dat u hier kennis van heeft genomen en akkoord gaat.

1. Bij het maken van een afspraak vraag ik uw telefoonnummer en noteer dit in mijn klantenbestand. Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden verleend

2. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling vindt er met u een intakegesprek plaats. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die u mij mededeelt. Op basis hievan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden. 

3. Bij wijzigingen in uw situatie bent u zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

4. Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan mij verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming wordt dit nooit aan derden verstrekt.

5. @Linda’s Massage Praktijk maakt van persoonlijke hygiëne een prioriteit en verwacht dit ook van haar te behandelen cliënten. Indien dit te wensen overlaat kan ik afzien van een behandeling.

6. @Linda’s Massage Praktijk is niet bevoegd tot het stellen van medische diagnoses. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en word u door verwezen naar de huisarts of een specialist

7. Bij koorts griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen bij uw arts, voordat u een afspraak maakt.

8.Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij latere annulering kan de volledige behandeling in rekening worden gebracht.

9. Een cadeaubon is inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeldt staat en is geldig tot één jaar na uitgifte.

10. @Linda’s Massage Praktijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van een cliënt,

11. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die @Linda’s Massage Praktijk aanbiedt. Informeren hiernaar wordt niet op prijs gesteld.

12. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u @Linda’s Massage Praktijk niet aansprakelijk zult stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.

13. Afspraken dienen 48 uur van te voren gemaakt te worden en zondagen zijn niet mogelijk.

14. De privacyverklaring is van toepassing.

Klanten geven @Linda's Massage Praktijk:
4.7/5
image1 (3)

Privacyverklaring van @Linda's Massage Praktijk

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle
persoonsgegevens die @Linda’s Massage Praktijk verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van @Linda’s Massage Praktijk, of om
een andere reden persoonsgegevens aan @Linda’s Massage Praktijk verstrekt,
geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze
Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw
eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
@Linda’s Massage Praktijk, Kroevenlaan 31  4707 BJ Roosendaal Nederland,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74082809.

De praktijk is bereikbaar via info@lindasmassage.nl of
telefonisch via 06 – 45 24 82 61.

2. Welke gegevens verwerkt @Linda’s Massage Praktijk en
voor welk doel:
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. Uw voor- en achternaam
 2. Uw adresgegevens (eventueel postadres wanneer nodig), telefoonnummer en
  e-mailadres
 3. Uw intakeformulier en/of anamnese met relevante (gezondheids)gegevens en
  geboortedatum
 4. Aantekeningen van uw behandeling(en)

2.2 @Linda’s Massage Praktijk verwerkt de in sub 2.1
genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Uw voor- en achternaam wordt gebruikt voor contact over afspraken en de
  eventuele annulering daarvan.
 2. Uw adresgegevens (eventueel postadres wanneer nodig), telefoonnummer en
  e-mailadres wordt gebruikt voor het maken van afspraken, versturen van
  nota’s, herinneringen, uitnodigingen en informatie over diensten en
  activiteiten van @Linda’s Massage Praktijk
 3. Uw intakeformulier en/of anamnese met relevante (gezondheids)gegevens en
  geboortedatum worden gebruikt om een behandelplan te maken en de voortgang
  van de behandeling(en) te monitoren.
 4. Aantekeningen van uw behandeling(en) worden gebruikt om de voortgang van de
  behandeling(en) te monitoren.

 

 1. Bewaartermijnen

@Linda’s Massage Praktijk verwerkt en bewaart uw
persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.
Aansluitend worden uw persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en
  verwerkers/bewerkers

4.1     Ter bescherming van uw
persoonsgegevens heeft @Linda’s Massage Praktijk passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van uw
persoonsgegevens maakt @Linda’s Massage Praktijk geen gebruik van diensten van
derden. @Linda’s Massage Praktijk is dus zelf de zogenaamde verwerker. Voor
verwerking van de financiële gegevens maakt @Linda’s Massage Praktijk gebruik
van een online boekhoudpakket. De financiële gegevens worden jaarlijks
gecontroleerd door een accountant.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen
  klachten

5.1     Via de eigenaresse van @Linda’s
Massage Praktijk kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien,
te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. @Linda’s Massage Praktijk zal uw
verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover
informeren

5.2     Indien u bezwaar wilt maken
tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2,
kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van @Linda’s Massage Praktijk.

5.3     Indien u klachten heeft over de
wijze waarop @Linda’s Massage Praktijk uw persoonsgegevens verwerkt of uw
verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4     Eventuele andere vragen of
opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse
van @Linda’s Massage Praktijk via info@lindasmassage.nl of

telefonisch via 06 – 45 24 82 61.

 Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen
worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.